Thursday, January 13, 2011

ဘိက္ပၞိင္ဏာရ..တၝဲဂကူမန္မရႏုက္ကဪု-၆၄.၀ါ.(မဟာဇ်ာဲ-ဍဳင္ေသံ)


မာ္မြဲေစြက္တၝဲဂကူမန္.၆၄.၀ါဂွ္ၾကပ္စိုပ္ကႜဳင္အခိင္ပႜန္ရ...နကဪုတာလ်ိဳင္ဂကူမြဲ ေကႜာန္ကႜဳင္မံင္ေလၞင္အဆက္က္တုဲ သႝာံဏံမၢးနကဪု
ကမၼတှေကႜာန္ဗဒွ္တၝဲဂကူမန္..(ဌာန - ဘာသိရိမဂၤလ ဍဳင္ေသံ) တံေကႜာန္ဗဒွ္ကႜဳင္.စိုပ္မရႏုက္ကဪု ၇ သႝာံတုဲ ...သႝာံဏံေလ၀္သြက္ဂြံ ေကႜာန္ဗဒွ္အာ အတို္င္သႝာံတုဲ..တုဲကႜဳင္ေတံပႜန္ေရာင္...
ဟိုတ္ဂွ္ရ..ယြံဂကူပဦုမန္တံညးဂမႜိဳင္.ၾသ၀္ျပာပ္တိုန္စိုပ္.တၝဲဂကူမန္.မရႏုက္ကဪု.၆၄.၀ါ..အိုတ္ညိဂွ္မၵးဘိက္ပၞိင္ဏာဗြဲမေ႐ွ္ေသွ္ရၜဂၜရအၜ။

Read More...

Friday, February 12, 2010

တၝဲဂကူမန္ မရႏုက္ကဪု ၆၃ ၀ါ ဘာသိရိမဂၤလ (မဟာဇ်ာဲ-ဍဳင္ေသံ)

Read More...

Thursday, December 24, 2009

သုင္ေစာဲေလာဲေလာဲ..Your Uninstaller ..Portable


Programs ဇုကုဟၞဲပၞိက္တံဂွ္..သုင္ေစာဲ..Your Uninstaller ဏံတုဲနုက္ပၱိတ္ႏူစက္နာဲေလာဲေရာင္..
Your Uninstaller ဂွ္ဒွ္.Portable Program မြဲတုဲဟံြဒး Install မြဲသာ္သုင္ေစာဲမာန္ေလာဲေလာဲရ..

ႏံြပၞိက္မၢး..Download ေကတ္ဒႝာဲဏံညိ

Read More...

Wednesday, November 11, 2009

Computer Shotcuts.. သြက္..Windows ..ဂမႜိဳင္

ပၬဲကဪု..Windows .ပဦုသုင္ေစာဲလၞဳဟ္ဏံဟံြဒးသုင္ေစာဲ.Mouse.မြဲသာ္နကဪု.Keyboard..ေလ၀္ေကႜာန္ကေမႜာန္.ဗြဲမျပဟ္သုင္ေစာဲ.
Shortcuts.ဂြံမံင္ကီုရ။
မိက္ဂြံတီနဲမၢး...Download..ေကတ္.PDF.File.ဒႝာဲဏံညိ။

Read More...

Tuesday, November 10, 2009

သဘင္တၝဲဍဳင္မန္ဟံသာ၀တှလုီ ေပင္၂၅၂ သႝာံအလုံဂကူမန္ပဦု ေဂႜာဲတုိန္အာ သဘင္တၝဲဍဳင္မန္ဟံသာ၀တှလီု ေပင္ (၂၅၂) အိုတ္စိုအ္
ယြံ ေကာန္ဂကူမန္ပဦုတံညးဂမႜိဳင္အၜ.....
ဇၞာပ္ဇၞာပ္စိုပ္ကႜဳင္ဂိတုပသာ္(၈) ေစြက္မၢး အလုံေကာန္မန္ပဦုအိုတ္သီု ကီုဂြံဂြံဓ၀္သတိညိ....
ကဪုဂြံဂြိင္ကဪုဂကူပဦုညိ ကဪုဂြံႏြံကဪုဓ၀္လြှပရာညှသာအိုတ္ညိ....ဆက္တဲေကႜာန္အာ
တၝဲဍဳင္မန္ဟံသာ၀တှလီု အိုတ္စိုအ္...

Read More...

ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္း-ႏုိင္ပန္းလွ..(ဘာသာဗၞာ)

တၝဲဏံဂႜဵဆဪုလိက္မြဲကႝပ္ရ ယၞဳလိက္-ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္းတုဲလိက္ဂွ္-နာဲပါန္လွခ်ဴလ၀္နကဪုဘာသာဗၞာေရာင္သြက္ရဲမိက္ဂြံလၝတ္ေ၀င္မန္ ေႀတံႀတဟ္တံမၢးဒွ္အထံက္အပင္႓ိုတ္ေထက္ႀကိဳက္ရ၊..Download-FilePDF..ဒႝဵဏံညိ။

Read More...

ေထ႐ုပ္ပၸတိၱ-က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဘဒၵႏၱေကာသလ (BA)
လိက္ေထ႐ုပ္ပၸတၱိ.က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတႜ.ဘဒၵႏၱေကာသလ.
(သှရိပ၀ရဓမၼာစရိယ၊BA(YNG,MA-Sri Lanka)ဏံဂဗဆဪုလ၀္ပၬဲေ၀ပ္သာ္မန္မြဲဒႝာဲရ-သြက္သကအ္ရဲတံဂြံတီပေရာ၀င္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာကီုမိက္ဂြံပၱိဳန္စရာဲကု.က်ာ္ေဇႝာ္အၥာကီုတုဲထပ္ပၱိဳန္ထ႟းဏာပၬဲဗႜံက္အဲပႜန္ေရာင္ Download-File.PDF..ဒႝာဲဏံညိ။

Read More...

CPE17.Autorun.Killer.စဪုဒၞာကဪုဗိုင္ရာတ္..Autorun


AntiVirus..ပ႐ိုဂရာမ္စဪုဒနာဗိုင္ရာတ္ဓမၼတာတံဂွ္စဪုဒႝာကဪု..Autorun Virus ..တံဟံြမာန္ေပင္င္ရ.႓ိုန္ရ AntiVirus မြဲမြဲႏြံကီုေလ၀္သြက္ဂြံစဪုဒႝာဗိုင္ရာတ္.Autorun.ဂွ္ပ႐ိုဂရာမ္ဏံေထက္ကဪုဒးစုတ္လ၀္ေရာင္.CPE17.Autorun.Killer.ဏံဂွ္
ဒွ္ပ႐ိုဂရာမ္.Portable.မြဲတုဲေကတ္ဒႝာဲ Hardisk.ဟံြဂိႜဳင္ရ.၊Install စုတ္သုင္ေစာဲမာန္ေလာဲေလာဲေရာင္။
Downlod..ေကတ္ဒႝာဲမာန္ေရာင္။

Read More...